Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

טביעת אצבע / אחר מיטתו של הרבי מבוסטון זצ"ל

05 בדצמבר 2009 מאמרים | תגובות

קראו לו רבי לוי יצחק בן שרה סאשא, והוא לכל הדעות היה מזן האדמורי"ם נוסח בארדיטשוב, אצל חסידים מקובל שעצם הגית השם הזה בסילודין, כוחו להניע לבבות, לחולל פלאים, לפרוץ מחיצות ברזל ולרכך ליבות אבן. נושאי השם המופלא הזה בשלמותו, מסוגל לכל הדעות להשפיע על נושאו להיות סניגורן של ישראל.

באי אלו צמתים בחיי הגעתי אל מעונו של הרבי מבוסטון זצ"ל, תמיד נותרה בי טביעת אצבעו הגדולה, כלל ישראל בראש דאגותיו, אהבת ישראל בכל ישותו, אהבת ארץ ישראל יוקדת ברמ"ח אבריו, חייו היו קודש לעם ישראל, זכורני כי כאשר בישראל היתה המולה גדולה סביב פעילותו של ארקדי גיידמאק, בשלב מסויים הוא ביקש לרכוש רשת טריפה מחללת שבת, בעיתונות פורסם כי בכוונתו לסגור אותה בשבתות ולהכשירה, עוד באותו יום הוא זכה לשיחת טלפון מהרבי מבוסטון זצ"ל, שברכו על היוזמה, למחרת הגעתי אליו עם ה"גביר" לביקור גומלין שהיה מרגש במיוחד.

הרבי זצ"ל סיפר לו באנגלית קולחת כי הבעש"ט הקדוש אמר פעם כי ההבדל המובהק בין טביעת אצבע אדם למשנהו, מוכיחה מעל לכל ספק כי שליחות האדם בעולמנו שונה לחלוטין בין איש לרעהו, לכן המשיך הרבי זצ"ל במתק לשון על אישים המשאירים תחושה של קיום שליחותם, נוהגים לומר שהם השאירו טביעת אצבע בעולם.

אחר מיטתו של אותו צדיק מתוק, נעים הליכות, נח לשמים ונח לבריות, ניתן לקבוע בוודאות כי הניח חותם עמוק של טביעת אצבע אנושית, על מעשה האלוקים.

זכותו תגן עלינו.

מקור: קצר

 


תגובה