Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

הולך בטח ד'

12 בדצמבר 2012 בלוג | תגובות

"וקוי ה' יחליפו כח,יעלו אבר כנשרים" (ישעיהו מ' לא')

פירש הרד"ק במקום בשם רבינו סעדיה גאון כי הנשר יעלה פעם בעשר שנים לשחקים יתקרב לגלגל האש ויפיל עצמו לים מרוב חומו וימרט,מיד לאחר מכן יחדש נעוריו, יעלה אבר ויחדש עלומיו.

כך כל עשור עד הגיעו למאה שנה, בה יעלה כמנהגו ימוט לים וימות.
כן הובא גם ברבינו בחיי על התורה (בראשית ב' י"ט)
מצינו אם כן שאצל קווי ה' הנפילה היא אות להתחדשות ותוספת חיל וכח,
שעל ידי הצרה מתקרבים לקב"ה ומתחזקים בבטחון ביתר שאת וביתר עוז מבראשית.
כמו שכתב רבינו יונה ב"שערי תשובה" (שער ב' ה') כי החושך הוא סיבת האורה,
כדכתיב "אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור לי" ואמרו ז"ל:
אלמלא נפלתי לא קמתי, אלמלא ישבתי בחושך, לא היה אור לי.

 


תגובה