Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

סחיטה באיומים

17 בינואר 2013 בלוג | תגובות

אני חש גם מתגובות בעל פה וגם מחברים ברשת, כי הם מאוימים מן ה"גזירות" התלויות ועומדות נגד חרדים, אשר מתעצמות נוכח "מסעות הצלב" של מפלגות החופש וההפקרות.
קשה לי להתנער מאחריות חרדית, באשר היא שם, היא מוצדקת, יש לה תשתית ערכית עמוקה ומוצקה, לכן אף אני איני חף ממנה, כי היא נוקפת חדרי בטן. אלא מאי שיש לה מענים אחרים, של תנועה גדולה יותר, שדאגה לא פחות לאינטרס החרדי, עד כדי כך (ויקפצו כל הקופצים) שאפילו חכי"ם כאורי אריאל ובן ארי, הגנו בלי "נגיעות" על ציפורי נפשינו. וכי גודלם אינו בדיוק המפתח להצלחתם, הוא נועד לשקט תעשייתי, שממילא לא מתקיים, בתוככי הכנופיה.
ומכאן כמה הבנות שאינן ניתנות להפקעה, חברי הכנסת של יהדות התורה, הם מהמצטיינים, מהמשובחים והיעילים מבין חברי הכנסת. יחסם לשולחיהם הוא מן המפורסמות, נוכחותם במליאה ובוועדות, היא מן היותר עקביות שבין המפלגות. הישגיהם גם הם אינם נמוכים במיוחד. דא עקא, שתפקודם יחדיו, מעורר פלצות, אחריותם לניראות של החרדי מבית ומחוץ שואפת לאפס, דווקא בעיני חסיד שכמותי, אני חש מיוצג לא על ידי מייצגי לכאורה, אלא על ידי הנציגות הליטאית, גפני ומקלב, שבעיני אינם אלא "תינוקות שנשבו" בגן של ילדים, היפראקטיביים, שרמתם רמת גן.
הבנה נוספת נעה סביב הישגים, הקדנציה האחרונה ואלו שקדמו לה, מבטאת נסיגה בכל ההסדרים שנקבעו לפני שנות דור, הכל מתפורר, הצעקה האמיתית על ביטול חוק טל הייתה מינורית, הקולות של היום לא נשמעו אז, כי הכסאות גדלו מן הגזירה, עתה לעת פרידה מאונס מן הכסאות, וריפוד הכסאות החדשים, פתאום צפה ועולה, כאיום על הנורא מכל. – הפרס המגיע לרוצח אביו, מחמת היותו יתום.
החברה החרדית, גדלה, צמחה והתפתחה למרות התנועה האומללה הזו ולא בגללה. מעט היהלומים שהיו משובצים בכתרה, שרויים בקיפאון כמו "החינוך העצמאי", אפילו ה"דף היומי" זיקתו לאגודה רק עולבת בו, עיין ערך אירוע משותף שנכשל, הדוגמאות רבות ונעסוק בהם בקרוב.
עתה מניפים הלבלרים השכירים, ומועמדיה של התנועה שנשדדה על ידי בעלי זרוע, את להט החרב של ה"גזירות" שחלק ניכר מהם באשמתם הם. ישנם די יהודים יראים ושלמים המצייתים לרבותיהם, שיבטיחו את ארבעת המופלאים הנחוצים "להצלת" הספינה, כל מנדט מעבר לכך רק ינציח את השוד הגדול, אודותיו נפרט בקרוב, איך קנוניה בת ארבעים שנה ! חורצת גורלות, מיעוט שולטת ברוב וגוזל את משאביו.
אסור חלילה להשמידם, אך הסיכוי היחיד לשינוי, יהיה כאשר נוריד אותם על – ארבע!

 


תגובה