Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

דצמבר, 2012

18 בדצמבר 2012 בלוג | תגובות

דין שווה לכל?

הסדר הטיעון עם תום דרום שהתקבל היום על ידי בית המשפט, מעורר מחשבות נוגות אודות השיוויון בפני החוק, הנאשמת עצמה אמרה בראיונות לתקשורת "שיחקתי בחייו של זילברשלג" הפרקליטות מסכמת את האישום "בפגיעה בפרטיות." כאילו אין לה ולסחיטה מאומה. אולי סייעה בידה העובדה שאביה עורך דין… ומשתייך למילייה הנכון. אורי קורב מהפרקליטות טוען במענה לפרקליטי עו"ד […]

להמשך הפוסט...

14 בדצמבר 2012 בלוג | תגובות

אש צורפת או אש צורבת

תורתינו הקדושה נמשלה לאש, את לומדיה היא צורפת ככור היתוך, את צורריה היא צורבת ככבשן. באחד הראיונות הסוערים שהיו לי סביב ה"שיויון בנטל" העזתי לומר מילה על המשא ההיסטורי הכבד שנושאים על שכמם לומדי תורה אמתיים, המראיין חסר הסבלנות והנימוס התפרץ נכחי, בהברקה מוחצת – מסע אלונקות, כבד פי כמה. השבתי לו על אתר, כי […]

להמשך הפוסט...

13 בדצמבר 2012 בלוג | תגובות

הולך בטח ו'

"והבוטח בה' חסד יסובבנו" לפי בעל "חובת הלבבות" בשער הבטחון הבוטח בה' ילוונו גמול בטחונו בעולם הזה ובעולם הבא. ומסמיך את הפסוק "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך" שסופו "פעלת לחוסים בך" שהם בעלי הבטחון. וכן כתב המהר"ל ש"חסד יסובבנו" פירושו הן בעולם הזה והן בעולם הבא.

להמשך הפוסט...

13 בדצמבר 2012 בלוג | תגובות

הולך בטח ה'

"לישועתך קיויתי ה'" (בראשית מט' יח') כידוע אחרי אמירת אני מאמין וכן בקריאת שמע שעל המיטה לדעת ה"מטה משה" אנו משלשים פסוק זה בלשון הקודש ובארמית. בסדר שונה בהקדמת כל תיבה מן הפסוק, לישועתך קיויתי ה'. קיויתי ה' לישועתך. ה' לישועתך קיויתי. שמעתי מאיש אמונים מפשוטי העם דבר נפלא. כל המתעצם בישועת ה', ככל שהוא […]

להמשך הפוסט...

12 בדצמבר 2012 בלוג | תגובות

הולך בטח ד'

"וקוי ה' יחליפו כח,יעלו אבר כנשרים" (ישעיהו מ' לא') פירש הרד"ק במקום בשם רבינו סעדיה גאון כי הנשר יעלה פעם בעשר שנים לשחקים יתקרב לגלגל האש ויפיל עצמו לים מרוב חומו וימרט,מיד לאחר מכן יחדש נעוריו, יעלה אבר ויחדש עלומיו. כך כל עשור עד הגיעו למאה שנה, בה יעלה כמנהגו ימוט לים וימות. כן הובא […]

להמשך הפוסט...

11 בדצמבר 2012 בלוג | תגובות

הולך בטח ג'

מעשה מובא במדרש (תהלים מזמור כה') שהיו שומרי המדינה מפטרלים בלילה ותפסו אכסנאי אחד, בקשו להכותו,אמר להם: בן ביתו של המלך אני,כיוון ששמעו כן הניחוהו ושמרוהו עד הבוקר, אתא בוקר הביאוהו לפני המלך. אמרו לו בן ביתך מצאנו אמש. אמר לו המלך, בני, מכיר אתה אותי? אמר לו, לא. אם כן היאך בן ביתי אתה? […]

להמשך הפוסט...